Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ziekmelden en verlof aanvragen

Is uw kind ziek en kan het niet naar school? Dan moet u ons vóór 08.30 uur bellen of een bericht sturen om uw kind af te melden. Is een kind zonder toestemming afwezig, dan moeten we dit melden bij de leerplichtambtenaar. Dat geldt bij ziekte, maar ook in andere gevallen van verzuim.

Verlof aanvragen buiten de reguliere vakantieperiode

 

Regelmatig wordt er door ouders/verzorgers een verzoek ingediend voor extra verlof buiten de vakanties om. Verlof buiten de vakantieperiodes is in sommige (uitzonderlijke) gevallen toegestaan en dient altijd aangevraagd te worden bij de directeur van de school. Bij het ontvangen van een aanvraag toetsen wij uw aanvraag aan de Leerplichtwet en aan de daarvoor geldende regels die de minister heeft vastgesteld. De leerplichtwet kent drie mogelijkheden voor extra verlof: vakantie, gewichtige omstandigheden en godsdienstige verplichtingen.

 

Vakantie

Vakantieverlof buiten de vastgestelde schoolvakanties kan alleen worden aangevraagd door ouders/verzorgers die vanwege de specifieke aard van hun beroep in geen enkele vastgestelde schoolvakantie op gezinsvakantie kunnen. Dit verlof mag door de directeur slechts één keer per schooljaar (voor maximaal tien schooldagen) worden verleend. In de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar wordt nooit vakantieverlof verleend. U moet uw aanvraag voor vakantieverlof minimaal twee maanden van te voren, schriftelijk, indienen bij de directeur van de school.

 

Toetsingskader

Werknemers

Bent u in loondienst, dan is het voor ons als school niet mogelijk om u extra vakantieverlof toe te kennen. Werkgevers moeten er namelijk voor zorgen dat elke werknemer de gelegenheid heeft om in één van de reguliere schoolvakanties in een schooljaar vakantie op te nemen.

 

Zelfstandig ondernemer

Bent u of uw partner zelfstandig ondernemer? Dan moet u kunnen aantonen of het op vakantie gaan in een vastgestelde schoolvakantieperiode leidt tot bedrijfseconomische problemen, in andere woorden: gaat u daar aan failliet? Dit is iets dat een accountant moet aantonen. U moet hiervoor, tegelijk met uw aanvraag, een accountsverklaring indienen, waaruit dit blijkt. Aangeven dat gedurende de schoolvakantie een belangrijk deel van de omzet wordt behaald, is hiervoor onvoldoende. Als u aangeeft dat iemand anders uw werk niet kan overnemen of voor u kan invallen, dan moet u aantonen waarom dit niet mogelijk is.

 

Gewichtige omstandigheden

Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden waar ouders of kind geen invloed op hebben. Denk daarbij aan een verhuizing, het krijgen van een broertje of zusje, een huwelijk of jubileum van familieleden t/m de vierde graad of bij ernstige ziekte of een sterfgeval in de familie. Een verzoek om verlof in verband met gewichtige omstandigheden moet vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de reden ingediend worden bij de directeur. De directeur is bevoegd om maximaal tien dagen per schooljaar toe te kennen. Komt het verlof boven de tien schooldagen, dan stuurt de directeur de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar, die hierop een beslissing neemt.

 

Godsdienstige verplichtingen of verlof vanuit levensovertuiging

U kunt in bepaalde gevallen verlof voor uw kind(eren) krijgen vanwege het vervullen van plichten uit godsdienst of levensovertuiging. Denk hierbij aan deelname aan religieuze feestdagen (bijv. het Suikerfeest) of voor aanwezigheid bij het vervullen van rituelen bij geboorte, huwelijk of overlijden. Een beroep op extra vrije dagen zal door de directeur worden toegestaan, mits dit tenminste twee dagen van tevoren is gemeld. Als richtlijn geldt dat hiervoor één schooldag vrij voor wordt gegeven.

 

Waarvoor kunt u geen verlof aanvragen

• familiebezoek in het buitenland;

• vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;

• vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;

• een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan;

• roosterproblemen van de werkgever;

• vakantie in verband met een gewonnen prijs;

• eerder vertrekken of later terugkomen in verband met (verkeers)drukte;

• eerder vertrek voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;

• vakantiespreiding;

• samen reizen of in konvooi reizen;

• sabbatical;

• kroonjaren;

• wereldreis/ verre reis;

• deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.

 

Voor het aanvragen van verlof is op de website van uw school een speciaal formulier beschikbaar, deze zijn ook bij de leerkracht te krijgen.